Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Polish English

 

 

 

 -------------------------------------------

cytat

Statut Fundacji

Statut Fundacji Świętego Kiliana
w brzmieniu uwzględniającym zmiany z dnia 10.03.2011 roku

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Świętego Kiliana", zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez: ks. Janusza Dudzicza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Zamościu dnia 26 maja 2009 roku.
2. Fundacja działa  na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w oparciu o niniejszy statut.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Skierbieszów.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 7

1. Fundacja może posługiwać się okrągłą pieczęcią z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę, która zawiera również jej logo.
2. Fundacja może ustanawiać odznaczenia i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8

Celami Fundacji są:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywna;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury regionu;
4) wspieranie rozwoju duchowego i religijnego
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
13) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
14) ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
15) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
16) działania wspierające rozwój demokracji;
17) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
18) promocja i organizacja wolontariatu;
19) wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
20) działanie na rzecz integracji europejskiej, 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizację wypoczynku letniego i zimowego;
2) podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez warsztaty, spektakle teatralne, gry symulacyjne i inne atrakcyjne formy przekazu;
3) organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i innych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania patologii społecznej,
4) organizowanie rekolekcji, dni skupienia i spotkań z mistrzami życia duchowego,
5) prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka kultury, szkoły i innych placówek edukacyjnych;
6) podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych; inicjowanie powstawania m.in. klubów młodzieżowych;
7) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej;
8) organizacja międzynarodowych spotkań dzieci i młodzieży; współpraca z organizacjami międzynarodowymi, których cele tożsame są z celami Fundacji;
9) inicjowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
10) przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
11) współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu;
12) odkrywanie i ochrona miejsc i przedmiotów związanych z historią i tradycją środowiska lokalnego;
13) organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeń i promocji;
14) podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej;
15) wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania Fundacji;
16) organizację turystyki w regionie, promocja gminy jej zasobów historycznych i ekologicznych.

§ 10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. z odpłatnej działalności statutowej.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV.
Organy i organizacja Fundacji.

§ 14

Władzami fundacji są:
a)      Rada Fundacji,
b)      Zarząd Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10.  Członkowie Rady Fundacji:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni)

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 19

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób.
2. Rada Fundacji powołuje członków Zarządu Fundacji na trzyletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Do Zarządu Fundacji mogą być powołane osoby które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)      uchwalanie regulaminów,
c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30  marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VI
Połączenie z inną fundacją.

§ 23 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

Decyzję w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek zarządu.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji.

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek zarządu.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe.

§ 28 

W celu zachowanie przejrzystości działań Fundacji oraz uniemożliwienie wyprowadzania majątku poza organizację zakazuje się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

 

PARTNERZY:


KRS: 0000338851

 Licznik odwiedzin

Dzisiaj155
Wczoraj296
Tydzień451
Miesiąc8190
Łącznie659036

Fundacja Świętego Kiliana
22-420 Skierbieszów, ul. Parkowa 4, tel. 796 517 897

www.fundacja-kilian.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KRS 0000338851, NIP 9222997470

Nr rachunku bankowego: Alior Bank O/Zamość nr r-ku: 57 2490 0005 0000 4500 1981 3057